آپارتمانی لوکس در شهر کامپودولچینو، ایتالیا

آرشیتکت : Studio Fanetti

سال ساخت : 2010

مکان : شهر کامپودولچینو کشور ایتالیا

آپارتمانی لوکس در شهر کامپودولچینو، ایتالیا
آپارتمانی لوکس در شهر کامپودولچینو، ایتالیا
آپارتمانی لوکس در شهر کامپودولچینو، ایتالیا
آپارتمانی لوکس در شهر کامپودولچینو، ایتالیا
آپارتمانی لوکس در شهر کامپودولچینو، ایتالیا
آپارتمانی لوکس در شهر کامپودولچینو، ایتالیا
آپارتمانی لوکس در شهر کامپودولچینو، ایتالیا
آپارتمانی لوکس در شهر کامپودولچینو، ایتالیا
آپارتمانی لوکس در شهر کامپودولچینو، ایتالیا
آپارتمانی لوکس در شهر کامپودولچینو، ایتالیا
آپارتمانی لوکس در شهر کامپودولچینو، ایتالیا
آپارتمانی لوکس در شهر کامپودولچینو، ایتالیا