بازسازی خانه ای تاریخی در شهر استونینگتون، ایالت کنتیکت

آرشیتکت : Joeb Moore & Partners

سال ساخت : 2013

مکان : شهر استونینگتون ایالت کنتیکت کشور آمریکا

بازسازی خانه ای تاریخی در شهر استونینگتون
بازسازی خانه ای تاریخی در شهر استونینگتون
بازسازی خانه ای تاریخی در شهر استونینگتون
بازسازی خانه ای تاریخی در شهر استونینگتون
بازسازی خانه ای تاریخی در شهر استونینگتون
بازسازی خانه ای تاریخی در شهر استونینگتون
بازسازی خانه ای تاریخی در شهر استونینگتون
بازسازی خانه ای تاریخی در شهر استونینگتون
بازسازی خانه ای تاریخی در شهر استونینگتون
بازسازی خانه ای تاریخی در شهر استونینگتون
بازسازی خانه ای تاریخی در شهر استونینگتون
بازسازی خانه ای تاریخی در شهر استونینگتون
بازسازی خانه ای تاریخی در شهر استونینگتون
بازسازی خانه ای تاریخی در شهر استونینگتون
بازسازی خانه ای تاریخی در شهر استونینگتون
بازسازی خانه ای تاریخی در شهر استونینگتون