خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل

آرشیتکت : Ramella Arquitetura

سال ساخت : 2017

مکان : شهر پورتو آلگری کشور برزیل

خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل
خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل
خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل
خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل
خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل
خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل
خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل
خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل
خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل
خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل
خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل
خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل
خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل
خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل
خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل
خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل
خانه ای تماشایی در شهر پورتو آلگری، برزیل