خانه ای زیبا در شهر دنکندورف، آلمان

آرشیتکت : Ippolito Fleitz Group

سال ساخت : 2008

مکان : شهر دنکندورف کشور آلمان

خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف
خانه ای زیبا در شهر دنکندورف