خانه ای در شهر بانکوک، تایلند

آرشیتکت : OPENSPACE DESIGN

مکان : شهر بانکوک کشور تایلند

سال ساخت : 2013

خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک، تایلند
خانه ای در شهر بانکوک
خانه ای در شهر بانکوک
خانه ای در شهر بانکوک
خانه ای در شهر بانکوک