خانه ای در شهر لیما، پرو

آرشیتکت : Jose Orrego

سال ساخت : 2013

مکان : شهر لیما کشور پرو

خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما
خانه ای در شهر لیما