خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا

آرشیتکت : Baran Studio

مکان : شهر اوکلند ایالت کالیفرنیا کشور آمریکا

خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا
خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا
خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا
خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا
خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا
خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا
خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا
خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا
خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا
خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا
خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا
خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا
خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا
خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا
خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا
خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا
خانه ای شیک در شهر اوکلند، ایالت کالیفرنیا، آمریکا