خانه ای مجلل در شهر نیویورک، آمریکا

آرشیتکت : Schwartz and Gross

سال ساخت : 1928

مکان : شهر نیویورک کشور آمریکا

خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک
خانه ای مجلل در شهر نیویورک