خانه ای چوبی در شهر کاوناس، لیتوانی

آرشیتکت : Studija Archispektras

سال ساخت : 2011

مکان : شهر کاوناس کشور لیتوانی

خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس
خانه ای چوبی در شهر کاوناس