هتل و اقامتگاه در مکزیکو سیتی مکزیک

آرشیتکت : Miguel Angel Aragones

مکان : مکزیکو سیتی ، مکزیک

سال ساخت : 2016

 

هتل و اقامتگاه در مکزیکو سیتی
هتل و اقامتگاه در مکزیکو سیتی
هتل و اقامتگاه در مکزیکو سیتی
هتل و اقامتگاه در مکزیکو سیتی
هتل و اقامتگاه در مکزیکو سیتی
هتل و اقامتگاه در مکزیکو سیتی
هتل و اقامتگاه در مکزیکو سیتی
هتل و اقامتگاه در مکزیکو سیتی
هتل و اقامتگاه در مکزیکو سیتی
هتل و اقامتگاه در مکزیکو سیتی
هتل و اقامتگاه در مکزیکو سیتی
هتل و اقامتگاه در مکزیکو سیتی
هتل و اقامتگاه در مکزیکو سیتی
هتل و اقامتگاه در مکزیکو سیتی
هتل و اقامتگاه در مکزیکو سیتی