ویلایی جذاب در شهر بلو هوریزونته ایالت میناس گرایس، برزیل

آرشیتکت : Paulo Bastos e Associados

سال ساخت : 2014

مکان : بلو هوریزونته میناس گرایس، برزیل

ویلایی جذاب در شهر بلو هوریزونته، ایالت میناس گرایس، برزیل
ویلایی جذاب در شهر بلو هوریزونته، ایالت میناس گرایس، برزیل
ویلایی جذاب در شهر بلو هوریزونته، ایالت میناس گرایس، برزیل
ویلایی جذاب در شهر بلو هوریزونته، ایالت میناس گرایس، برزیل
ویلایی جذاب در شهر بلو هوریزونته، ایالت میناس گرایس، برزیل
ویلایی جذاب در شهر بلو هوریزونته، ایالت میناس گرایس، برزیل
ویلایی جذاب در شهر بلو هوریزونته، ایالت میناس گرایس، برزیل
ویلایی جذاب در شهر بلو هوریزونته، ایالت میناس گرایس، برزیل
ویلایی جذاب در شهر بلو هوریزونته، ایالت میناس گرایس، برزیل
ویلایی جذاب در شهر بلو هوریزونته، ایالت میناس گرایس، برزیل
ویلایی جذاب در شهر بلو هوریزونته، ایالت میناس گرایس، برزیل
ویلایی جذاب در شهر بلو هوریزونته، ایالت میناس گرایس، برزیل
ویلایی جذاب در شهر بلو هوریزونته، ایالت میناس گرایس، برزیل