ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی

آرشیتکت : SAOTA

سال ساخت : 2015

مکان : شهر کیپ تاون کشور آفریقای جنوبی

ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی
ویلایی خوش ساخت در شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی