ویلایی در نزدیکی دریاچه اسنوهومیش سیاتل، ایالت واشنگتن، آمریکا

آرشیتکت : David Vandervort Architects

مکان : دریاچه اسنوهومیش سیاتل ایالت واشنگتن کشور آمریکا

 ویلایی در دریاچه اسنوهومیش سیاتل
 ویلایی در دریاچه اسنوهومیش سیاتل
 ویلایی در دریاچه اسنوهومیش سیاتل
 ویلایی در دریاچه اسنوهومیش سیاتل
 ویلایی در دریاچه اسنوهومیش سیاتل
 ویلایی در دریاچه اسنوهومیش سیاتل
 ویلایی در دریاچه اسنوهومیش سیاتل
 ویلایی در دریاچه اسنوهومیش سیاتل
 ویلایی در دریاچه اسنوهومیش سیاتل
 ویلایی در دریاچه اسنوهومیش سیاتل
 ویلایی در دریاچه اسنوهومیش سیاتل
 ویلایی در دریاچه اسنوهومیش سیاتل
 ویلایی در دریاچه اسنوهومیش سیاتل
 ویلایی در دریاچه اسنوهومیش سیاتل
 ویلایی در دریاچه اسنوهومیش سیاتل
 ویلایی در دریاچه اسنوهومیش سیاتل
 ویلایی در دریاچه اسنوهومیش سیاتل