ویلایی زیبا در جزیره تاسمانی، استرالیا

آرشیتکت : Rosevear Architects

سال ساخت : 2013

مکان : شهر تاسمانی کشور استرالیا

ویلایی زیبا در جزیره تاسمانی، استرالیا
ویلایی زیبا در جزیره تاسمانی، استرالیا
ویلایی زیبا در جزیره تاسمانی، استرالیا
ویلایی زیبا در جزیره تاسمانی، استرالیا
ویلایی زیبا در جزیره تاسمانی، استرالیا
ویلایی زیبا در جزیره تاسمانی، استرالیا
ویلایی زیبا در جزیره تاسمانی، استرالیا
ویلایی زیبا در جزیره تاسمانی، استرالیا
ویلایی زیبا در جزیره تاسمانی، استرالیا
ویلایی زیبا در جزیره تاسمانی، استرالیا
ویلایی زیبا در جزیره تاسمانی، استرالیا
ویلایی زیبا در جزیره تاسمانی، استرالیا
ویلایی زیبا در جزیره تاسمانی، استرالیا
ویلایی زیبا در جزیره تاسمانی، استرالیا
ویلایی زیبا در جزیره تاسمانی، استرالیا
ویلایی زیبا در جزیره تاسمانی، استرالیا