ویلایی زیبا در شهر اینسبروک، اتریش

آرشیتکت : Gogl Architekten

سال ساخت : 2012

مکان : شهر اینسبروک کشور اتریش 

ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک
ویلایی زیبا در شهر اینسبروک