ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو، نیوزیلند

آرشیتکت : Studio MWA

مکان : شهر مارتین بورو کشور نیوزیلند

ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو
ویلایی زیبا در شهر مارتین بورو