ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا

آرشیتکت : John Wardle Architects

مکان : شهر ملبورن کشور استرالیا

ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا
ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا
ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا
ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا
ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا
ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا
ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا
ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا
ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا
ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا
ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا
ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا
ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا
ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا
ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا
ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا
ویلایی زیبا در شهر ملبورن، استرالیا