ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا

آرشیتکت : Johnston Architects

مکان : شهر نورت بند ایالت واشنگتن کشور آمریکا

ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا
ویلایی زیبا در شهر نورت بند، ایالت واشنگتن، آمریکا