ویلایی زیبا در شهر والدالن، نروژ

آرشیتکت : Jensen & Skodvin Architects

سال ساخت : 2008

مکان : شهر والدالن کشور نروژ

ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن
ویلایی زیبا در شهر والدالن