ویلایی زیبا در شهر ولینگتون، نیوزیلند

آرشیتکت : Parsonson Architects

مکان : شهر ولینگتون کشور نیوزیلند

ویلایی زیبا در شهر ولینگتون، نیوزیلند
ویلایی زیبا در شهر ولینگتون، نیوزیلند
ویلایی زیبا در شهر ولینگتون، نیوزیلند
ویلایی زیبا در شهر ولینگتون، نیوزیلند
ویلایی زیبا در شهر ولینگتون، نیوزیلند
ویلایی زیبا در شهر ولینگتون، نیوزیلند
ویلایی زیبا در شهر ولینگتون، نیوزیلند
ویلایی زیبا در شهر ولینگتون، نیوزیلند
ویلایی زیبا در شهر ولینگتون، نیوزیلند
ویلایی زیبا در شهر ولینگتون، نیوزیلند
ویلایی زیبا در شهر ولینگتون، نیوزیلند
ویلایی زیبا در شهر ولینگتون، نیوزیلند
ویلایی زیبا در شهر ولینگتون، نیوزیلند
ویلایی زیبا در شهر ولینگتون، نیوزیلند
ویلایی زیبا در شهر ولینگتون، نیوزیلند