ویلایی زیبا در شهر کیف، اوکراین

آرشیتکت : Baraban Design Studio

مکان : شهر کیف کشور اوکراین

ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف
ویلایی زیبا در شهر کیف