ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک

آرشیتکت : Elías Rizo Arquitectos

سال ساخت : 2013

مکان : شهر گوادالاخارا ایالت خالیسکو کشور مکزیک

ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک
ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک
ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک
ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک
ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک
ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک
ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک
ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک
ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک
ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک
ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک
ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک
ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک
ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک
ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک
ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک
ویلایی زیبا در شهر گوادالاخارا، ایالت خالیسکو، مکزیک