ویلایی در شهر بریج همپتون، ایالت نیویورک، آمریکا

آرشیتکت : Bates Masi Architects

سال ساخت : 2011

مکان : شهر بریج همپتون ایالت نیویورک کشور آمریکا

ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون

آرشیتکت : Bates Masi Architects

سال ساخت : 2011

مکان : شهر بریج همپتون ایالت نیویورک کشور آمریکا

ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون
ویلایی در شهر بریج همپتون