ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند

آرشیتکت : Daniel Marshall Architects

سال ساخت : 2007

مکان : جزیره وایکه کشور نیوزیلند

ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند
ویلایی متفاوت در جزیره وایکه، نیوزیلند