ویلایی متفاوت در شهر ساوتهمپتون، ایالت نیویورک، آمریکا

آرشیتکت : Stelle Lomont Rouhani Architects

مکان : شهر ساوتهمپتون ایالت نیویورک کشور آمریکا

ویلایی متفاوت در شهر ساوتهمپتون، ایالت نیویورک، آمریکا
ویلایی متفاوت در شهر ساوتهمپتون، ایالت نیویورک، آمریکا
ویلایی متفاوت در شهر ساوتهمپتون، ایالت نیویورک، آمریکا
ویلایی متفاوت در شهر ساوتهمپتون، ایالت نیویورک، آمریکا
ویلایی متفاوت در شهر ساوتهمپتون، ایالت نیویورک، آمریکا
ویلایی متفاوت در شهر ساوتهمپتون، ایالت نیویورک، آمریکا
ویلایی متفاوت در شهر ساوتهمپتون، ایالت نیویورک، آمریکا
ویلایی متفاوت در شهر ساوتهمپتون، ایالت نیویورک، آمریکا
ویلایی متفاوت در شهر ساوتهمپتون، ایالت نیویورک، آمریکا
ویلایی متفاوت در شهر ساوتهمپتون، ایالت نیویورک، آمریکا
ویلایی متفاوت در شهر ساوتهمپتون، ایالت نیویورک، آمریکا