ویلایی مدرن در شهر هارتفورد، ایالت کنتیکت، آمریکا

آرشیتکت : Specht Harpman Architects

مکان : شهر هارتفورد ایالت کنتیکت کشور آمریکا

ویلایی مدرن در شهر هارتفورد، ایالت کنتیکت، آمریکا
ویلایی مدرن در شهر هارتفورد، ایالت کنتیکت، آمریکا
ویلایی مدرن در شهر هارتفورد، ایالت کنتیکت، آمریکا
ویلایی مدرن در شهر هارتفورد، ایالت کنتیکت، آمریکا
ویلایی مدرن در شهر هارتفورد، ایالت کنتیکت، آمریکا
ویلایی مدرن در شهر هارتفورد، ایالت کنتیکت، آمریکا
ویلایی مدرن در شهر هارتفورد، ایالت کنتیکت، آمریکا
ویلایی مدرن در شهر هارتفورد، ایالت کنتیکت، آمریکا
ویلایی مدرن در شهر هارتفورد، ایالت کنتیکت، آمریکا
ویلایی مدرن در شهر هارتفورد، ایالت کنتیکت، آمریکا
ویلایی مدرن در شهر هارتفورد، ایالت کنتیکت، آمریکا
ویلایی مدرن در شهر هارتفورد، ایالت کنتیکت، آمریکا
ویلایی مدرن در شهر هارتفورد، ایالت کنتیکت، آمریکا
ویلایی مدرن در شهر هارتفورد، ایالت کنتیکت، آمریکا
ویلایی مدرن در شهر هارتفورد، ایالت کنتیکت، آمریکا