ویلایی مدرن در شهر ولینگتون، نیوزیلند

آرشیتکت : Parsonson Architects

سال ساخت : 2012

مکان : شهر ولینگتون کشور نیوزیلند

ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون
ویلایی مدرن در شهر ولینگتون