خانه ای در شهر مادرید، اسپانیا

آرشیتکت : MYCC Oficina de Arquitectura
مکان : شهر مادرید کشور اسپانیا

خانه ای در شهر مادرید
خانه ای در شهر مادرید
خانه ای در شهر مادرید
خانه ای در شهر مادرید
خانه ای در شهر مادرید
خانه ای در شهر مادرید
خانه ای در شهر مادرید
خانه ای در شهر مادرید
خانه ای در شهر مادرید
خانه ای در شهر مادرید
خانه ای در شهر مادرید
خانه ای در شهر مادرید
خانه ای در شهر مادرید
خانه ای در شهر مادرید